Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

autor(ka): Andrzej Walczak
2015-11-05, 14:07
archiwalne
Zarząd Powiatu Rawskiego ogłosił konkurs na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Rawskiej w 2016 r. Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 24 listopada 2015 r. do godz. 10.00 na adres: Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej pl. Wolności 1, pok. 1.

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.”.

Na realizację zadania planuje przeznaczyć dotację w wysokości 59.946 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

  1. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy: a) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z póź. zm.), b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
  2. Przyznana dotacja będzie przekazywana miesięcznie organizacji pozarządowej po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego.
  3. Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Zadanie ma być realizowane w terminie od 2 stycznia do 31 grudnia w 2016 roku w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie w Białej Rawskiej w wyznaczonym punkcie przy ul. Mickiewicza 25 wg. harmonogramu:

  1. Poniedziałek 10:00 - 14:00,
  2. Wtorek 10:00 - 14:00,
  3. Środa 12:30 - 16:30,
  4. Czwartek 10:00 - 14:00,
  5. Piątek 10:00 - 14:00,

1. Wsparcie finansowe z budżetu powiatu w formie dotacji uzyska zadanie realizowane wyłącznie na terenie Powiatu Rawskiego.

2. Realizując zadanie z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej należy zapewnić profesjonalne i rzetelne udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów oraz poufność w związku 2 z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem.

3. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie art. 5 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

4. Warunki realizacji zadania określa umowa sporządzona według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 24.11.2015r. do godz. 10.00 na adres: Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej pl. Wolności 1 pok. 1. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Na kopercie należy umieścić nazwę organizacji, która występuje o dotację z pełną jej nazwą, adresem, numerem telefonu oraz nazwiskiem i telefonem osoby upoważnionej do kontaktu.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Miejsce: Starostwo Powiatowe, Pl. Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
Data wydarzenia: od 2015-11-06 do 2015-11-24
Organizator:

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Adres:

Pl. Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie

Tel.:

46-814-46-31

Faks:

46-814-46-31

E-mail:

starostwo@powiatrawski.pl

Www:

http://www.powiatrawski.pl/ 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • polityka społeczna
  • poradnictwo obywatelskie