Przejdź do treści głównej

Pomorskie. Planowany nabór w PO WER: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2015-09-29, 20:56
archiwalne
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku informuje, że od 29 października do 6 listopada 2015 r. trwał będzie nabór wniosków w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój w działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15.

Przedmiotem naboru są projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogłoszonego konkursu jest: wyłonienie i dofinansowanie projektów, które zwiększą możliwość zatrudnienia osób do 29 roku życia, pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).


Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2015 r./ styczeń 2016r.

Miejsce składania wniosków: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, w kancelarii - II piętro, pokój 218, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

1) po przez System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

oraz

2) w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (osobiście, kurierem lub pocztą) albo w formie dokumentu elektronicznego, potwierdzającego tożsamości osoby składającej/osób składających wniosek, przesłanego do organizatora konkursu poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP) bądź elektroniczną skrzynkę podawczą.


Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty określone dla Poddziałania 1.2.1 w SZOOP PO WER 2014–2020, tj. Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 • publiczne służby zatrudnienia,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • agencje zatrudnienia,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucje dialogu społecznego,
 • instytucje partnerstwa lokalnego.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

W trakcie ogłoszonego konkursu prowadzony jest nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych, poprzez następujące typ operacji:

1) instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

- identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych;

2) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

- kontynuację nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

3) instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),

4) instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

5) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,

6) instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.


Kryteria wyboru projektów

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin konkursu, wraz z załącznikami, opublikowany na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, będącego organizatorem konkursu: www.wup.gdansk.pl.


Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 95% Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 10.000.000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu: Regulamin konkursu 1.2.1 PO WER nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15.

Wzór wniosku o dofinansowanie: Wzory dokumentów stanowią załączniki do Regulaminu konkursu (link), w tym m.in. Wzór wniosku o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie: Wzory dokumentów stanowią załączniki do Regulaminu konkursu (link):

 • Wzór umowy o dofinansowanie,
 • Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 kwoty ryczałtowe (projekt),
 • Wzór porozumienia dla państwowych jednostek budżetowych (PJB).


Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu można uzyskać:
- osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, pok. 211, II piętro,
- telefonicznie 58 32-61-822 lub 58 32-61-807,
- po przez e-mail: .

Informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.Pytania i ich wyjaśnienia o charakterze ogólnym dotyczące konkursu publikowane są na stronie internetowej urzędu: www.wup.gdansk.pl w Wiadomościach (zakładka Fundusze Europejskie/PO WER).


Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
 


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Miejsce: Pomorskie
Data wydarzenia: od 2015-10-29 do 2015-11-06
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja zawodowa
 • edukacja
 • ekonomia, rynek pracy
 • młodzież
 • przedsiębiorczość
 • rozwój zawodowy