Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu MPiPS

autor(ka): REDAKCJA PORTALU EKONOMIASPOLECZNA.PL
2015-09-25, 09:35
archiwalne
logo Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS
Informacja dotycząca wyboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ogłosił otwarty nabór partnerów, trwający w dniach 10 sierpnia – 6 września br., w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

W odpowiedzi na ogłoszenie do Departamentu Pożytku Publicznego wpłynęło 8 ofert.

Ocenie zostały poddane następujące oferty:

 1. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
 2. Fundacja Fundusz Współpracy
 3. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
 4. Instytut Rozwoju Służb Społecznych
 5. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej
 6. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie
 7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
 8. Uniwersytet Warszawski

Przy ocenie ofert Komisja brała pod uwagę następujące kryteria:

1. Zgodność działania partnera z celami partnerstwa.

2. Doświadczenie w realizacji projektów w zakresie ekonomii społecznej.

3. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby).

4. Koncepcja sposobu realizacji działań w ramach projektu.

5. Proponowany zakres współpracy w trakcie przygotowania projektu.

W wyniku oceny Komisja dokonała następującego wyboru, kierując się kryterium najwyższej liczby przyznanych punktów:

 1. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej
 2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Biorąc pod uwagę zakres tematyczny projektu oraz alokację finansową, Komisja podjęła decyzję o wyborze dwóch partnerów.

Ofert charakteryzowały się bardzo wysokim stopniem zgodności profilu potencjalnych partnerów z celami partnerstwa, wykazanym wieloletnim i wszechstronnym doświadczeniem w realizacji projektów w obszarze ekonomii społecznej, a także w kreowaniu, wdrażaniu/wspieraniu wdrażania polityk publicznych oraz adekwatnym potencjałem, zarówno pod względem kadry merytorycznej, jak i zaplecza infrastrukturalnego.

Wybrane oferty są zgodne z obowiązującymi dokumentami strategicznymi, programowymi (ze szczególnym naciskiem na Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej) oraz realizowaną przez DPP polityką publiczną w zakresie ekonomii społecznej.


Informacja pochodzi z portalu


Źródło: Portal Ekonomiaspoleczna.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekonomia, rynek pracy
 • ekonomia społeczna