Przejdź do treści głównej

Konkurs w ramach Działania 2.4 PO WER

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2015-09-04, 11:20
archiwalne
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 28 września do 12 października 2015 r.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs nr POWR.02.04.00 IP.03-00-001/15 na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Przedmiot konkursu

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 służy realizacji Gwarancji dla młodzieży poprzez zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Poprzez realizację konkursu w celu zwiększenia zakresu i trafności ww. oferty aktywizacyjnej wypracowane zostaną rekomendacje przez powołane w projektach partnerstwa.

W konkursie założono dofinansowanie działalności jednego partnerstwa z każdego województwa i wypracowanie przez każde partnerstwo co najmniej jednego zestawu rekomendacji.

W związku z koniecznością wybrania do dofinansowania wyłącznie jednego partnerstwa w danym województwie, zostanie utworzonych 16 list rankingowych, a do dofinansowania wybrany zostanie projektodawca z najwyższą liczbą punktów na danej liście. Wnioskodawcy

Wnioskodawcą mogą być następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne
 • ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER

Alokacja

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 8 000 000 zł.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 , a maksymalna nie więcej niż 414 260 – kwota stanowiąca równowartość 100 000 euro wkładu publicznego (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu, tj. 1 euro = 4.1426 ).

W związku z przyjętą maksymalną wartością projektu koszty bezpośrednie rozliczane będą obligatoryjnie metodami uproszczonymi, tj. w oparciu o kwoty ryczałtowe.

Termin i miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 28.09.2015 r. do 12.10.2015 r.:

 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście lub pocztą kurierską) w siedzibie IOK:

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

  bądź pocztą – listem poleconym /pocztą kurierską na adres:

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dokumenty

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej http://www.kapitalludzki.gov.pl/power/nabory-wnioskow/.

Infolinia

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy: lub telefonicznie pod numerami: 22 461 63 82, 22 461 63 63.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Data wydarzenia: od 2015-09-28 do 2015-10-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja zawodowa
 • edukacja
 • ekonomia, rynek pracy
 • ekonomia społeczna
 • fundusze strukturalne
 • rozwój zawodowy
 • rynek pracy