Przejdź do treści głównej

Konkurs: EOG PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" - przedłużono termin składania wniosków

autor(ka): opr. red.
2015-07-09, 15:35
archiwalne
Ministerstwo Środowiska. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Termin składania wniosków w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" przedłużony do 30 września 2015 roku!

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na poziomie Programu
na dofinansowanie projektów na kwotę 258 150 euro, tj. 1 086 630,80 zł[1].

1. Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL02, którym  jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej.

 2. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Do dofinansowania kwalifikują się wyłącznie projekty bilateralne złożone w partnerstwie z organizacją z Państw-Darczyńców, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami z Państw-Darczyńców (zgodnie z art. 3.6 ust. 1b) Regulacji) i jednocześnie wpisują się w jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych współpracy dwustronnej, powiązanych z następującymi rezultatami Programu:[2]

Rezultat: Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000

 1. Zarządzanie norweskimi i polskimi obszarami chronionymi/ Parki Narodowe (instytucje publiczne takie jak agencje rządowe, powiaty, gminy);
 2. Gatunki zagrożone i siedliska naturalne;
 3. Bazy danych dokumentujące ogólne trendy dotyczące stanu najważniejszych ekosystemów i oferujące przegląd postępu w zatrzymaniu procesu utraty różnorodności biologicznej;
 4. Krajowe prawodawstwo;
 5. Zarządzanie i prace badawcze związane ogólnie z gatunkami i siedliskami przyrodniczymi, a także z gatunkami zagrożonymi i obcymi inwazyjnymi gatunkami; (instytucje publiczne na różnych poziomach, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, inne organizacje);
 6. Tereny podmokłe i strategie zarządzania, inicjatywy zmierzające ku wzmocnieniu krajowej i lokalnej zdolności zarządzania ekosystemami i zrównoważonego korzystania z różnorodności biologicznej terenów podmokłych; (centralne i lokalne instytucje zarządzające, organizacje, organizacje pozarządowe i inne);
 7. Merytoryczne zarządzanie różnorodnością biologiczną, studium porównawcze. Zintegrowane plany zarządzania obszarami morskimi;
 8. Różnorodność biologiczna i zmiany klimatu (adaptacja i łagodzenie).

Rezultat: Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych

 1. Doświadczenia w strategiach zarządzania kontrolą i usuwaniem gatunków z czarnej listy
  (agencje rządowe, administracja lokalna, instytuty badawcze, programy sektorowe, organizacje, inni).

Rezultat: Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów

 1. Doświadczenia z przyrodniczymi centrami informacji itp. Metody przekazywania złożonych informacji dotyczących różnych zagadnień związanych ze środowiskiem, jak np. tereny podmokłe i ogólnie środowisko wodne, poszczególne gatunki zwierząt, parki narodowe.
 2. System obserwacji/rejestracji gatunków. System rejestracji gatunków, obserwacje roślin, owadów i zwierząt przez zainteresowane osoby, organizacje i instytucje.
 3. Narzędzia edukacyjne - zestawy narzędzi edukacyjnych dotyczących różnorodności biologicznej dla szkół i gimnazjów.
 4. Procedury krajowe związane z ratyfikacją Protokołu z Nagoi.

3. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie ze środków MF EOG mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów zgodnie z art. 6.2. ust. 1 Regulacji oraz zgodnie zapisami Strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014:

Wszyscy wnioskodawcy w naborze otwartym, którym przyznano decyzję o dofinansowaniu (nabór główny i nabór do Funduszu Małych Grantów) – niezależnie od tego, czy w trakcie otwartego naboru złożyli wniosek aplikacyjny w formalnym partnerstwie[3] z podmiotem z Państw-Darczyńców

 4. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na wsparcie projektów w ramach naboru zostanie przeznaczona kwota 258 150  euro, tj. 1 086 630,80  zł.

Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środki budżetu państwa.

 5. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacja ze środków MF EOG stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a wkład Operatora Programu ze środków budżetu państwa wynosi 15% kosztów kwalifikowanych projektu.

 6. Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 2 tys. euro, tj. 8 418,60 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. euro, tj.  42 093, 00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wydarzenia: od 2015-07-09 do 2015-09-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekologia, środowisko
 • ochrona przyrody
 • współpraca międzynarodowa