Przejdź do treści głównej

Nabór w Funduszu Współpracy Dwustronnej: Trendy demograficzno-epidemiologiczne a ochrona zdrowia

autor(ka): oprac. redakcja
2015-04-12, 21:57
archiwalne
Minister Zdrowia, Operator Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, ogłosiło III nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Nabór potrwa do 30 czerwca 2015.

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein).

Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL07, którym jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym:

  • podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym:
  • podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych,
  • instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia,
  • uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych,
  • domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie,
  • organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

Wyłącznie polskie podmioty mogą aplikować o środki w ramach Programu.

Wnioskodawcy, dla których wsparcie mogłoby stanowić niedozwoloną pomoc publiczną zostaną odrzuceni z udziału w konkursie na etapie oceny.

Podmioty prowadzące działalność leczniczą mogą aplikować o dofinansowanie w konkursie pod warunkiem funkcjonowania w publicznym systemie ochrony zdrowia tj. muszą posiadać kontrakt z NFZ lub funkcjonować w ramach innego systemu środków publicznych. Wymóg funkcjonowania w publicznym systemie finansowania pomocy społecznej dotyczy również domów pomocy społecznej.

Partnerami z Państw-Darczyńców mogą być publiczne i prywatne instytucje, jak również organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie publicznym w sektorze zdrowia.

Wniosek powinien mieć charakter partnerski, jednakże wnioskodawca ma możliwość aplikowania w ramach FWD o dofinansowanie wzięcia udziału w szkoleniach/warsztatach organizowanych na terenie Państw-Darczyńców przez podmioty inne niż Partner. W takich przypadkach nie jest wymagany list intencyjny lub umowa partnerska jako załączniki do wniosku.

Całkowita alokacja środków dostępnych z FWD na poziomie programu PL07 w ramach III naboru (środki z funduszy norweskich i EOG oraz z budżetu państwa) to 180 000 EUR, tj. 756 360 PLN. Dodatkowo beneficjenci zapewniają wkład własny, który stanowi co najmniej 10% wartości każdego projektu w przypadku organizacji pozarządowych i co najmniej 15% w przypadku wszystkich innych beneficjentów.

Poziom dofinansowania projektów FWD wynosi maksymalnie do:
a) 85% wydatków kwalifikowanych w przypadku wszystkich wnioskodawców uprawnionych do składania wniosków z wyjątkiem organizacji pozarządowych;
b) 90% wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów składnych przez organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej, projekty muszą dotyczyć działalności statutowej wnioskodawcy.

Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46.500 EUR, tj. 195 393 PLN.

Operator Programu nie będzie przekazywać zaliczek na realizację projektu FWD. Dofinansowanie zostanie przyznane w PLN.

Nabór projektów FWD do programu odbywa się w okresie od 16.03 do 30.06.2015 r. do godz. 16:15 lub zakontraktowania całej dostępnej alokacji. Termin odnosi się do dokumentacji składanej w wersji papierowej i elektronicznej.

Wniosek FWD należy złożyć w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.

Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Funduszy Europejskich
ul Długa 38/40 pokój 109 (sekretariat)
00-238 Warszawa

Dokumenty programowe:

Dokumenty aplikacyjne:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 530 03 24 (dni robocze 10.00-14.00) lub poprzez pocztę elektroniczną – adres: .

Wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej Operatora Programu www.fbr.zdrowie.gov.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Data wydarzenia: od 2015-03-16 do 2015-06-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • integracja europejska
  • ochrona zdrowia