Przejdź do treści głównej

Gostyń. Aktywny Samorząd zaprasza

autor(ka): Mirosław Sobkowiak
2015-03-14, 09:55
archiwalne
Stowarzyszenie „Dziecko” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zapraszają osoby z niepełnosprawnością do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. Jest to program pilotażowy, realizowany przez Powiat Gostyński, przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jest to program pilotażowy, realizowany przez Powiat Gostyński, przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2015” i „Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim w latach 2007 – 2015”. Umożliwiają one samorządowi powiatowemu aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

Program ten jest skierowany do osób niepełnosprawnych, które w ramach jego pomocy mogą uzyskać wsparcie na szereg zadań.

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” w 2015 r. składa się z dwóch modułów (I i II).

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach I modułu upływa 30 sierpnia 2015 r.

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach II modułu „Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” dla studentów w ramach aktualnego semestru/półrocza upływa 30 marca 2015 r. Termin składania wniosków o dofinansowanie dla całego programu „Aktywny samorząd” oraz dla studentów w ramach kolejnego semestru/półrocza upływa 30 września 2015 r.

W ramach modułu I „Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową” osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o:

1) pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kat. B, (maks. kwota dofinansowania: 2.100 zł., w tym: dla kosztu kursu i egzaminów – 1.500 zł, dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł). Wymagany udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej: 25% ceny brutto zakupu/usługi.

2) dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, (maks. kwota dofinansowania dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł, dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia),

3) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym, (maks. kwota dofinansowania 2.000 zł),

4) pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (maks. kwota dofinansowania przy amputacji: w zakresie ręki – 9.000 zł, przedramienia – 20.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł, na poziomie podudzia – 14.000 zł, na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł; z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON). Wymagany udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej: 10% cenny brutto zakupu/usługi,

5) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (maks. kwota dofinansowania do 30% kwot, o których mowa w pkt. 4). Wymagany udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej: 10% cenny brutto zakupu/usługi.

6) pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (maks. kwota dofinansowania 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad każdą osobą zależną). Wymagany udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej: 15 % cenny brutto zakupu/usługi.

W ramach modułu II przewidziana jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

a) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1000 zł, Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o: 700 zł. – w innych przypadkach, które określi realizator programu (np. gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się, szczególnie gdy zachodzi potrzeba skorzystania pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej), 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny.

b) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4000 zł,

c) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów. Wymagany udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej: 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku); 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym ( więcej niż jeden kierunek).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony www.pfron.org.pl lub skontaktowania się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – realizatora programu „Aktywny Samorząd”, ul. Nowe Wrota 7, tel. 65-572-75-28 codziennie od 7:00 do 15:00 (w poniedziałki od 8:00 do 16:00) oraz ze specjalistami Punktu Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin - ul. Nowe Wrota 7, tel. 65-572-75-28 codziennie od 7:00 do 15:00 (w poniedziałki od 8:00 do 16:00, w środy od 7:00 do 18:00).


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Stowarzyszenie "Dziecko" - opracowanie własne
Miejsce: 63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie
Data wydarzenia: od 2015-03-14 do 2015-09-30
Organizator:

Stowarzyszenie "Dziecko"

Adres:

Bojanowskiego 14a, 63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie

Tel.:

65 572 53 25, 725 167 236

Www:

http://www.ngo.gostyn.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • osoby z niepełnosprawnościami